ob_start("ob_gzhandler");
Yahu soyulan bu halk, size İstanbul'u neden tekrar